Idag har styrelsen en gemensam Workshop ute på Lida Wärdshus.

Hej!

Nu är våra nya stadgar antagna och registrerade hos Bolagsverket fr o m 21/10-19. Dessa går att läsa/ladda ner under "mitt boende" när du är inloggad.

/Styrelsen

Söndag den 13/10 kommer höstens gemensamma städdag att hållas.

Samling kl 10.00 vid redskapsbodarna för att gå igenom vad som behövs göras m.m. 

Alla medlemmar uppmanas att vara med, då vi som förening har ett gemensamt ansvar att sköta om föreningens ytor. Samt att det är ett trevligt tillfälle att lära känna sina grannar.

Vi avslutar dagen med att grilla korv.

O.s.a senast 1 oktober till  . Ange hur många som deltar per hushåll samt om man önskar vegetariskt alternativ, så vi hinner planera inköpen. 

 

Välkomna/Styrelsen

 

Plats:           Folkets Hus "Aprikosa Rummet", Sjödalstorget 1, Huddinge centrum  Hitta hit

Datum:        tisdag 24/9

Tid:             19.00-20.00

 Kort bakgrund

 Styrelsen har tagit fram ett förslag på uppdaterade stadgar tillsammans med vår ekonomiska förvaltare EFIN AB. För att träda i kraft måste stadgarna beslutas på en föreningsstämma. Vid denna extrastämma gäller majoritet i omröstningen för att stadgarna ska antas. Om det av någon anledning inte är möjligt att deltaga, så går det att skicka ett ombud för röstningen. Ombudet ska ha en påskriven och daterad fullmakt (bifogas i mail). 1 fullmakt/hushåll.

 Dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6.  Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7.  Fastställande av röstlängd
 8.  Omröstning gällande nya stadgar
 9. Valberedningens förslag till styrelsens arvoden
 10. Övrigt
 11. Avslutande

Vänliga hälsningar,

 Styrelsen 

 

Styrelsen har behandlat en inkommen motion från Pontus ang problem med avrinning av dagvatten vid kraftigt regn.

Föreningen har gjort en felanmälan och kommunen har nu påbörjat arbetet med att lösa detta, dagvattnet leds bort på ett kontrollerat sätt så att vi slipper djupa fåror på in-/uppfarter och att grus sköljs ut på vägen. 

 

Nästa styrelsemöte är den 2 september, har ni något som ni vill att vi ska ta upp då, så maila styrelsen detta i god tid!